Z kraju 5 sierpnia 2020

Korona Kielce dokapitalizowana

W Kielcach odbyło się, przełożone z 20 lipca, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korona SA. Większościowy i mniejszościowy udziałowiec podjęli uchwałę o dokapitalizowaniu spółki łączną kwotą 5,1 mln zł.

Radni Miasta Kielce decyzją głosów 14 za, 7 przeciw i 4 wstrzymujące się od głosu, podjęli decyzję o dokapitalizowaniu spółki i odkupieniu przez Miasto Kielce 72 procent akcji Korona SA od większościowego, niemieckiego akcjonariusza. W ciągu kilku najbliższych dni, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Kielce, dojdzie do podpisania umowy, na mocy której Miasto Kielce zostanie 100-procentowym akcjonariuszem Korona SA.

Pragnę poinformować, że podpisałem porozumienie z pełnomocnikiem firmy Korona Invest GmbH w sprawie odkupienia przez Miasto Kielce za 1 zł udziałów w spółce Korona S.A. Gdy umowa sprzedaży wejdzie w życie, miasto stanie się jedynym udziałowcem klubu. Porozumienie zawarte zostało w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Stało się ono możliwe na skutek decyzji podjętej na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Kielce. Radni zgodzili się na dokapitalizowanie spółki, a także na odkupienie 72% akcji od niemieckiego udziałowca. Te decyzje to dopiero początek drogi, którą trzeba będzie przejść, by Korona mogła funkcjonować jako stabilny klub i osiągać zadowalające efekty sportowe. Wiem dobrze, jak wiele pieniędzy z budżetu miasta wykładano w ubiegłych latach na jej potrzeby i wiem też, że ta praktyka nie może być kontynuowana w kolejnych latach. Dlatego też potrzebne będzie odpowiedzialne i roztropne zarządzanie. Odzyskujemy właśnie nad tym kontrolę i z całą energią przystępujemy do działań naprawczych. Wierzę, że ich efekty szybko będą widoczne dla wszystkich – powiedział Bogdan Wenta, Prezydent Miasta Kielce.

Fot. Bogdan Wenta, Prezydent Miasta Kielce