Aktualności
 
KONKURS! Wygraj książkę o BVB
 
14. lipca 2019, 23:37
 
Wspólnie ze Sportową Książką Roku mamy dla Was do rozdania książkę „Borussia Dortmund. Siła Żółtej Ściany”.


ROZWIĄZANIE KONKURSU
Wybraliśmy komentarz Pana Pawła Szwarca, którego prosimy o kontakt wraz z podaniem adresu na e-mail redakcja@sportmarketing.pl


Wystarczy odpowiedzieć w komentarzu pod tym wpisem na pytanie: Co stanowi o fenomenie kibiców Borussii Dortmund?

1) Zgłaszając się do konkursu akceptujesz postanowienia regulaminu. Pełny regulamin dostępny jest poniżej:

2) Zadanie konkursowe
Odpowiedz w komentarzu pod tym wpisem na pytanie: Co stanowi o fenomenie kibiców Borussii Dortmund? Gorąco zachęcamy do polubienia fanpage’a: TUTAJ

3) Nagroda: książka „Borussia Dortmund. Siła Żółtej Ściany”

4) Czas trwania konkursu: od 15 lipca 2019 r. do 21 lipca 2019 r. włącznie

5) Tryb wyboru zwycięzcy – zwycięzcę wybiera komisja złożona z przedstawicieli strony sportmarketing.pl oraz projektu Sportowa Książka Roku.

6) Sponsorem nagród jest Sportowa Książka Roku.

7) Ogłoszenie wyników: pod tym wpisem na sportmarketing.pl w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu.

8) Uczestnik, który zwycięży, w celu uzyskania nagrody powinien przesłać na adres redakcja@sportmarketing.pl dane kontaktowe do przekazania informacji o sposobie odbioru nagrody. W przypadku wysyłki pocztowej sponsor ma 10-dniowy termin na jej zrealizowanie od momentu przekazania danych laureata od organizatora. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z konkursem.

9) Nie można wymieniać nagrody na jej równowartość pieniężną u Organizatora.

10) Jeżeli zwycięzca konkursu w ciągu trzech dni od ogłoszenia wyników konkursu nie zgłosi się, na jego miejsce zostanie wybrana inna osoba wyłoniona z pozostałych uczestników konkursu.

11) Nie wolno kopiować treści innych zgłoszeń, można się zgłosić do konkursu tylko raz.

Pełny regulamin:

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu są Właściciele portalu www.sportmarketing.pl zwani dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs prowadzony jest na portalu www.sportmarketing.pl oraz wsparciu fanpage’a www.facebook.com/sportmarketingpl 

3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie oraz zasady jego przebiegu (dalej: „Regulamin”)


 

ZASADY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym regulaminie z wyłączeniem Organizatora. 

2. W terminie wskazanym przez Organizatora  na Fanpage’u www.facebook.com/sportmarketingpl i/lub portalu www.sportmarketing.pl zgodnie ze wskazaniem w informacji konkursowej będzie można zgłosić swój udział w Konkursie spełniając warunki uczestnictwa. 

3. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie oraz otrzymać tylko jedną nagrodę. 

4. Wyniki będą ogłoszone zgodnie ze wskazaniem w informacji konkursowej.

5. Otrzymanie Nagrody będzie możliwe po weryfikacji spełnienia wszystkich wymogów Konkursu przez Uczestnika.


 

ZASADY OGÓLNE

1. Uczestnik może zamieścić w Zgłoszeniu wyłącznie pracę, do której posiada autorskie prawa majątkowe lub jest opiekunem prawnym dziecka/dzieci, które jest/są bohaterem/rami pracy. Umieszczenie zdjęć powyższych treści następuje na wyłączną odpowiedzialność Uczestnika. 

2. Laureatami Konkursu  zostaną osoby, których pracę wybierze Komisja Konkursowa. 

3. Konkurs nie jest grą losową, w szczególności loterią fantową, loterią promocyjną ani też nie jest zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540). Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 

4. Ocenie prac konkursowych podlega oryginalność, zgodność z prawem i zasadami etyki.

5. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu i jest dobrowolne. 

6. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail – będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Dane osobowe Uczestnika Konkursu, którego zgłoszenie zostanie wyróżnione będą udostępniane innym podmiotom tj. Sponsorom, w celu przekazania wygranej nagrody. Podanie danych jest dobrowolne. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie przez Zwycięzcę adresu do korespondencji oraz za niemożność przekazania Nagrody ze względu na siłę wyższą


 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Uczestnicy Konkursu, przekazują nieodpłatnie Organizatorowi i Sponsorom całość majątkowych praw autorskich do złożonej pracy. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania prac osobom trzecim oraz do ich całościowej lub częściowej publikacji na wszystkich polach eksploatacji, w tym m.in. do: – wyłącznego używania i wykorzystania prac konkursowych we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej, – publicznego wystawiania i wyświetlania prac konkursowych na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, – wprowadzania do pamięci komputera i umieszczenia prac konkursowych w Internecie. Prawa te są nieograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie. 

2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że złożona praca jest jego autorstwa i nie narusza praw osób trzecich oraz nie zawiera fragmentów pochodzących z jakichkolwiek innych utworów oraz ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa przez udostępnianą pracę. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestnika naruszającego prawo, dobre obyczaje lub Regulamin Konkursu .  

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnik Konkursu, wraz z przystąpieniem do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

2. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest Organizator Konkursu. Dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)  Dane osobowe uczestnika będą przechowywane przez 30 dni licząc od daty ich przekazania. Uczestnik ma prawo do wglądu oraz aktualizacji swoich danych osobowych na warunkach określonych w ww. ustawie


 

NAGRODY

1. W Konkursie informacja o nagrodzie zamieszczana jest do wiadomości publicznej na stronie www.sportmarketing.pl lub www.facebook.com/sportmarketingpl. 

2. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni listę zwycięskich Uczestników. 

3. Nagrodzony Uczestnik jest zobowiązany do kontaktu pod adresem redakcja@sportmarketing.pl w ciągu 7 dni od ogłoszenia Wyników celem ustalenia sposobu przekazania Nagrody.

4. Nagrody zostaną przekazane drogą pocztową w ciągu 30 dni od momentu przekazania przez Organizatora danych Laureata Sponsorowi nagrody, chyba, że specyfika nagrody wymaga dłuższego czasu wtedy o terminie wysyłki decyduje Sponsor. 

5. W przypadku nie podjęcia przez Laureata nagrody w terminie 2 miesięcy od dnia postawienia jej do dyspozycji Laureata, prawo do nagrody wygasa. 

6. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny. Nie jest możliwe przekazanie prawa do Nagrody osobom trzecim.

7. Laureat może otrzymać tylko jedną nagrodę.


 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia publikacji na adres mailowy: redakcja@sportmarketing.pl

2. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od momentu złożenia reklamacji. 

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, opis i powód reklamacji oraz być podpisane przez Uczestnika. 


 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin dostępny jest na stronie www.sportmarketing.pl

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

3. Każdy z uczestników przystępując do Konkursu akceptuje warunki Regulaminu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kopiowanie zgłoszonych zdjęć przez innych użytkowników sieci Internet.

5. Konkursy nie są organizowane przez Facebooka, nie są przez Facebooka sponsorowane ani nie są w żaden sposób z w/w portalem związane.

6. Wszelkie kwestie nieuregulowane Regulaminem podlegają powszechnie obowiązującym przepisom prawa.

 


Słowa kluczowe: konkurs | bvb | sportowaksiazkaroku
 
powrót » do góry » drukuj wyślij link komentarze (6) dodaj komentarz
 
 
© 2010-2020 SPORTMARKETING.PL. All rights reserved.